Jump Math - Programa de enseñanza aprendizaje de matemáticas

Jump Math Blog

La LOMLOE 2022 i JUMP Math: Principals novetats

S’ha parlat molt durant els darrers mesos sobre la nova llei d’Educació LOMLOE; i amb això també han sorgit alguns dubtes sobre els canvis en la manera de treballar i d’avaluar per competències. Sabem que de vegades pot resultar difícil comprendre el que la nova llei implica. Tanmateix, des de JUMP Math volem donar respostes a les vostres inquietuds, perquè pugueu afrontar el nou curs amb seguretat i optimisme. 

Per això, avui parlarem sobre els canvis de la LOMLOE, repassarem les definicions dels diferents elements curriculars i podreu descarregar-vos un document on us expliquem com treballem i avaluem per competències a JUMP Math. 

Abans de començar, volem destacar que el currículum no ha de ser un obstacle a la impartició de les diferents assignatures, sinó més aviat com un recurs que contribueix al desenvolupament ple dels estudiants en tots els àmbits. 

Si voleu saber com JUMP Math s’adapta a la nova llei, descarrega el document explicatiu: La LOMLOE i JUMP Math. 

La filosofia de JUMP Math i el sentit socioemocional

La filosofia JUMP Math busca trencar amb el mite del talent innat. Es basa en la premissa que, sota les condicions adequades, tots els estudiants poden aprendre matemàtiques. A més, a JUMP Math aprofitem l’error, no com un fracàs, sinó com una valuosa oportunitat per a un nou aprenentatge. 

La LOMLOE també posa èmfasi a combatre les actituds negatives cap a les matemàtiques i introdueix, com una de les seves novetats, el sentit socioemocional. 

El sentit socioemocional indica que: 

«Manejar las emociones correctamente mejora el rendimiento del alumnado en matemáticas, combate actitudes negativas hacia ellas, contribuye a erradicar ideas preconcebidas relacionadas con el género o el mito del talento innato y promueve el aprendizaje activo.»  

«Para ello se propone normalizar el error como parte del aprendizaje, fomentar el diálogo y dar a conocer al alumnado las contribuciones.»  

La LOMLOE i els centres educatius 

La idea principal a tenir en compte és que la formació que promou la LOMLOE és integral i necessàriament ha de centrar-se en el desenvolupament de les competències. 

En aquest sentit, la funció dels centres educatius és ajudar els estudiants a desenvolupar competències per a la vida, a través de: 

La LOMLOE introdueix les competències específiques com a element de connexió entre els elements curriculars.
La LOMLOE introdueix les competències específiques com a element de connexió entre els elements curriculars. 

D’aquesta manera, la nova llei implementa, com una altra gran novetat, un vincle entre tots els elements curriculars, tenint com a element de connexió les competències específiques. 

Recordem quins són aquests elements curriculars: 

Les 8 competències clau de la LOMLOE 

Les competències clau són l’aprenentatge de coneixements, capacitats i actituds que han d’adquirir els estudiants de manera permanent i transversal, per desenvolupar-se plenament en contextos acadèmics, professionals i socials. 

Les competències clau es recullen al Perfil de sortida de l’alumnat. Al Perfil de sortida de l’alumnat s’identifiquen les competències clau que necessàriament s’hauran d’haver adquirit i desenvolupat en finalitzar l’ensenyament obligatori, així com els descriptors operatius que orienten sobre el nivell d’acompliment esperat en completar l’Educació Primària. 

Competència en comunicació lingüística (CCL): 

La competència en comunicació lingüística contempla la interacció oral, escrita, signada o multimodal per desenvolupar-se de manera adequada en diferents contextos. Aquesta competència constitueix una part fonamental per al pensament individual i la construcció de coneixement. 

Competència plurilingüe (CP): 

La competència plurilingüe contempla saber utilitzar diferents llengües que siguin apropiades per a la comunicació eficaç. Integra tant els perfils lingüístics individuals o familiars com les llengües oficials. Proposa el respecte i la integració cultural. 

Competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i enginyeria (STEM): 

La competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i enginyeria se centra en la comprensió del món a través de la ciència. Busca la involucració compromesa, responsable i sostenible dels estudiants, aplicant el raonament matemàtic, científic i tecnològic, per resoldre problemes socials. 

Competència digital (CD): 

La competència digital s’aboca en l’ús segur, saludable, sostenible, crític i responsable de les tecnologies digitals, per aconseguir una integració més gran dels estudiants a la societat. 

Competència personal, social i aprendre a aprendre (CPSAA): 

La competència personal, social i aprendre a aprendre contempla la capacitat de l’autoconeixement mitjançant la reflexió, l’acceptació de si mateix, i promoure el seu propi creixement personal constant. També té en compte la col·laboració constructiva, la resiliència, l’adquisició d’informació, la gestió de temps, l’adaptació als canvis i el benestar personal, entre d’altres. 

Competència ciutadana (CC): 

La competència ciutadana busca que els estudiants exerceixin una ciutadania de manera implicada i responguin a la vida social i cívica. Busqueu informes sobre els conceptes econòmics, jurídics, socials, polítics, socials i mundials per a l’exercici d’una ciutadania activa i sostenible. 

Competència emprenedora (CE): 

La competència emprenedora intenta desenvolupar en els estudiants la capacitat d’actuar sobre les pròpies idees i oportunitats, mitjançant els coneixements necessaris que li permetin generar resultats de valor. Busca que aprenguin a detectar necessitats i oportunitats en un entorn i desenvolupar així les pròpies idees mitjançant la reflexió, l’anàlisi, l’avaluació, la presa de decisió, la creativitat, les estratègies i la innovació, entre d’altres. 

Competència en consciència i expressió culturals (CCEC): 

La competència en consciència i expressió culturals implica la comprensió i el respecte per les idees, opinions, sentiments i emocions expressades a les diferents cultures. Busca també l’adquisició de la capacitat de comprendre, desenvolupar i expressar idees pròpies i de la consciència del lloc que ocupa. 

Si voleu saber com JUMP Math s’adapta a la nova llei, descarrega el document explicatiu: La LOMLOE i JUMP Math.

Les competències específiques a la LOMLOE

Per a cadascuna de les àrees es fixen les competències específiques previstes per a cada etapa, així com els criteris d’avaluació i els continguts enunciats en forma de sabers bàsics. 

Les competències específiques constitueixen un element de connexió entre, d’una banda, el perfil de sortida de l’alumnat i, de l’altra, els sabers bàsics de les àrees i els criteris d’avaluació. 

Les competències específiques de Matemàtiques s’agrupen en 5 eixos competencials: 

Resolució de problemes: 

Competència específica 1. 

Interpretar situacions de la vida quotidiana, proporcionant-ne una representació matemàtica mitjançant conceptes, eines i estratègies, per analitzar la informació més rellevant. 

Competència específica 2. 

Resoldre situacions problematitzades, aplicant diferents tècniques, estratègies i formes de raonament, per explorar diferents maneres de procedir, obtenir solucions i assegurar-ne la validesa des d’un punt de vista formal i en relació amb el context plantejat. 

Raonament i prova: 

Competència específica 3. 

Explorar, formular i comprovar conjectures senzilles o plantejar problemes de tipus matemàtic en situacions basades en la vida quotidiana, de manera guiada, reconeixent el valor del raonament i l’argumentació, per contrastar-ne la validesa, adquirir i integrar nou coneixement. 

Competència específica 4. 

Utilitzar el pensament computacional, organitzant dades, descomponent en parts, reconeixent patrons, generalitzant i interpretant, modificant i creant algorismes de manera guiada, per modelitzar i automatitzar situacions de la vida quotidiana. 

Connexions: 

Competència específica 5. 

Reconèixer i utilitzar connexions entre les diferents idees matemàtiques, així com identificar les matemàtiques implicades en d’altres àrees o la vida quotidiana, interrelacionant conceptes i procediments, per interpretar situacions i contextos diversos. 

Comunicació i representació: 

Competència específica 6. 

Comunicar i representar, de manera individual i col·lectiva, conceptes, procediments i resultats matemàtics, utilitzant el llenguatge oral, escrit, gràfic, multimodal i la terminologia apropiats, per donar significat i permanència a les idees matemàtiques. 

Destreses socioemocionals: 

Competència específica 7. 

Desenvolupar destreses personals que ajudin a identificar i gestionar emocions en enfrontar-se a reptes matemàtics, fomentant la confiança en les possibilitats pròpies, acceptant l’error com a part del procés d’aprenentatge i adaptant-se a les situacions d’incertesa, per millorar la perseverança i gaudir en l’aprenentatge de les matemàtiques. 

Competència específica 8. 

Desenvolupar destreses socials, reconeixent i respectant les emocions, les experiències dels altres i el valor de la diversitat i participant activament en equips de treball heterogenis amb rols assignats, per construir una identitat positiva com a estudiant de matemàtiques, fomentar el benestar personal i crear relacions saludables. 

Cadascuna d’aquestes competències específiques tenen associats uns criteris d’avaluació que indiquen els nivells d’acompliment esperats en els estudiants en les situacions concretes d’ensenyament-aprenentatge que es produeixin en els diferents cicles educatius. Aquests criteris d’avaluació són una gran ajuda a l’hora de fer un informe per cicle on s’inclogui el nivell d’assoliment de cadascuna de les competències específiques dels nostres estudiants. 

Els sabers bàsics 

Són coneixements, destreses i actituds que constitueixen els continguts propis d’una àrea i l’aprenentatge dels quals és necessari per a l’adquisició de les competències específiques. 

A Primària, els sabers bàsics estan agrupats per cicles (cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior), mentre que a Secundària es treballen, d’una banda, els de 1r, 2n i 3r d’ESO i, per un altre costat, els de 4t d’ESO. 

Els sabers són el que comunament hem anomenat “continguts” que, amb la LOMLOE, a Matemàtiques, s’agrupen en “sentits”. 

Sentit numèric: 

El sentit numèric és el desenvolupament de diferents habilitats i maneres de pensar, mitjançant la comprensió, la representació i l’ús flexible de nombres i operacions. 

Sentit de la mesura: 

El sentit de la mesura cerca desenvolupar en els estudiants la capacitat d’entendre i triar les unitats i els instruments adequats per estimar, mesurar i comparar i relacionar magnituds. 

Sentit espacial: 

El sentit espacial intenta fomentar la comprensió i apreciació dels aspectes geomètrics, mitjançant la identificació, representació i classificació de formes, les seves propietats i relacions, la descripció dels seus moviments i el seu raonament. 

Sentit algebraic: 

El sentit algebraic és el que proveeix el llenguatge mitjançant el qual es comuniquen els conceptes matemàtics. Implica el reconeixement de patrons, la relació entre variables i la modelització de situacions amb expressions simbòliques. 

Sentit estocàstic: 

El sentit estocàstic implica la presa de decisions a partir d’informació estadística, el desenvolupament del seu raonament i la seva interpretació. Dins aquest sentit, també es té en compte la comprensió i l’expressió de fenòmens aleatoris. 

Sentit socioemocional:

El sentit socioemocional es caracteritza per fomentar el coneixement de les destreses necessàries per entendre les emocions. La seva correcta comprensió millora en gran mesura el rendiment dels estudiants i ajuda a erradicar idees preconcebudes, com també el mite del talent innat, la incapacitat d’aprendre matemàtiques i idees relacionades amb el gènere. Per això, planteja la normalització de l’error com a part de l’aprenentatge. 

Ara que ja saps què implica la LOMLOE i com aquesta contribueix a un ensenyament per al desenvolupament ple dels estudiants, a què esperes per adaptar les teves classes? 

Contacta’ns ara i adapta les teves classes de matemàtiques a la nova llei.

Comparte

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
0
    0
    Carrito
    Tu carrito esta vacíoVolver a la tienda